Algemene voorwaarden Bodali Jewels


 

Artikel 1 -Toepasselijkheid:

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de webshop van Bodali Jewels en op elke tot stand gekomen overeenkomst al dan

            niet op afstand tussen Bodali Jewels en de consument.

1.2      Voordat een overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, heeft de consument de algemene voorwaarden doorgenomen. Indien de

            overeenkomst wordt gesloten verklaart de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Bodali Jewels.

 

Artikel 2 - Identiteit Bodali Jewels

Bodali Jewels designed by Maaike Bots

Website – Webshop      www.bodali-jewels.com

Telefoonnummer           06-29307372

E-mail                               maaikebots@hotmail.com

KvK-nummer                   60841915

BTW-nummer                 NL142227742B01

 

Artikel 3 - Het aanbod:

3.1       Bodali Jewels verkoopt voornamelijk Unieke sieraden. Ondanks het up to date houden van de webshop kan het incidenteel voorkomen dat een sieraad

             gereserveerd/verkocht is ten tijde van uw bestelling. Mocht dit onverhoopt gebeuren zal Bodali Jewels de consument zo spoedig mogelijk een bericht

             sturen. Er zal samen met U gezocht worden naar een passende oplossing.

3.2       Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

3.3       De sieraden die in de webshop van Bodali Jewels aangeboden worden zijn nauwkeurig beschreven, dit is voldoende gedetailleerd om een goede

             beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Bodali Jewels maakt gebruik van afbeeldingen, dit is een waarheidsgetrouwe

             weergave van de sieraden. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Bodali Jewels niet.

3.4       Alle sieraden worden met de hand gemaakt. Hierdoor kan het zijn dat het sieraad afwijkt van de afbeelding. Dit betreft kleine afwijkingen, waarbij

           de afwijking kan liggen in de kleur van bijvoorbeeld de edelsteen.

 

Artikel 4 - Een Uniek sieraad gemaakt in opdracht:

4.1       Naast de sieraden die Bodali Jewels in de webshop aanbiedt is er ook de mogelijkheid een sieraad te bestellen die voldoet aan de wensen van de

             consument. Hiervoor kan de consument via het contactformulier op de website, via mail of telefoon contact opnemen met Bodali Jewels.

4.2       Als Bodali Jewels en de consument tot een overeenkomst komen voor een sieraad in opdracht zal er een aanbetaling worden gevraagd. Deze

             aanbetaling zal de materiaalkosten en een klein deel van de verwerkingskosten bevatten.

4.3       Ontbinden van een overeenkomst waarbij een sieraad speciaal voor de consument gemaakt is NIET mogelijk.

 

Artikel 5 - Overeenkomst al dan niet op afstand:

5.1       De consument kan 24 uur per dag 7 dagen per week een bestelling plaatsen via:

             - de webshop op www.bodali-jewels.com 

             - de mail maaikebots@hotmail.com 

             - het contactformulier op de website.

5.2        De overeenkomst, al dan niet op afstand, komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij gestelde algemene voorwaarden

              heeft aanvaard, door het plaatsen van een bestelling via de webshop / het contactformulier op www.bodali-jewels.com / via de mail

              maaikebots@hotmail.com

5.3        Als de consument een bestelling heeft geplaatst, bevestigt Bodali Jewels deze via de mail. Zolang de bestelling door Bodali Jewels niet is bevestigt kan

             de consument de overeenkomst ontbinden.

5.4        Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Bodali Jewels passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

              elektronische overdracht en een veilige webomgeving.

5.5        Bodali Jewels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van

              al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bodali Jewels op grond van dit

              onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

              uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6        Als de consument Bodali Jewels een opdracht geeft tot het vervaardigen van een sieraad, zullen deze algemene voorwaarden en de afspraken die zowel

              mondeling als schriftelijk zijn overeengekomen bindend zijn. Alle mondelingen afspraken zullen door Bodali Jewels aan de consument schriftelijk ter

              goedkeuring van de overeenkomst voorgelegd worden, alvorens de vervaardiging gestart wordt.

 

Artikel 6 - Prijzen 
6.1        De prijzen op de site van Bodali Jewels worden vermeld in Euro’s en zijn altijd inclusief BTW 
exclusief verzendkosten.

6.2        Het zijn vaste prijzen, hierover kan niet onderhandeld worden.

6.3        Prijzen kunnen door Bodali Jewels op ieder moment gewijzigd worden, er kan achteraf geen aanspraak gedaan worden op prijswijzigingen door de

              consument. Bodali Jewels zal de prijzen tijdens een reserveringsperiode echter niet wijzigen.

 

Artikel 7 - Betaling
7.1        Als de consument een bestelling heeft geplaatst krijgt deze via email de factuur toegezonden. Deze dient binnen 10 dagen betaald 
te worden op het

              rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat onder vermelding van het factuurnummer.  Artikelen worden gedurende deze periode voor u

              gereserveerd.

7.2        Zodra de betaling binnen is wordt de bestelling, van de al op maat zijnde artikelen, binnen 7 werkdagen (indien mogelijk) aan U toegezonden. Mochten

              artikelen op maat gemaakt moeten worden zal de consument rekening moeten houden met een levertermijn tot 3 weken indien anders

              overeengekomen.

7.3        Als de betaling niet binnen 10 dagen op rekening van Bodali Jewels staat, behoudt Bodali Jewels het recht de artikelen aan een andere consument te

              verkopen.

7.4       LET OP

             - vermeld bij de betaling altijd uw factuurnumme, deze staat vemeld op de factuur die u van Bodali Jewels ontvangt

               - zorg dat u binnen 10 dagen aan uw betaling voldoet.

 

Artikel 8 - Levering, retourneren en risico
8.1         Bodali Jewels draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Bodali Jewels behoudt zich het recht om de overeenkomst te

               ontbinden als de consument zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

8.2         De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De consument is ook bij afwijking van de leveringstermijn

               verplicht het gekochte artikel te accepteren. 

8.3         Het risico voor af te leveren artikelen gaat over op consument bij verzending door Bodali Jewels.

8.4         Indien de consument ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel artikelen retour zendt, blijven de artikelen voor risico van de

               consument.

8.5         Bij zichtzendingen dient de consument binnen 10 dagen de koop te bevestigen dan wel retour te zenden. Heeft de consument niet binnen 10

               dagen na ontvangst van de artikelen retour gezonden, dan is de consument niet meer bevoegd de artikelen te weigeren.

8.6         Gedurende het zichttermijn blijven de artikelen voor risico van consument. Bij kwijt raken, beschadigingen en dergelijke zullen de kosten van de

               artikelen voor de consument zijn.

8.7         Retourzendingen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden via maaikebots@hotmail.com

8.8         De consument krijgt dan de adres gegevens voor de retourzending. Vermeld geen woorden als edelsmid, Bodali Jewels, sieraden, etc. op de

               verpakking, dit ivm veiligheid. De kosten van de retourzending zijn voor de consument.

8.9         Retourneren kan alleen als de artikelen ongedragen en onbeschadigd zijn en een onverbroken etiket hebben. Aangetekend verzenden in de

               originele verpakking met de bijbehorende factuur.

8.10       Sieraden die speciaal voor een consument gemaakt zijn kunnen niet geannuleerd en/of geretourneerd worden.

 

Artikel 9 - Verzending 
9.1         Bestelde artikelen worden verstuurd zodra uw betaling door Bodali Jewels ontvangen is.

9.2         De bestelling zal door middel van aangetekende post aan U worden toegezonden met post.nl. De verzendkosten zijn deels voor rekening

               van de consument en deels voor rekening van Bodali Jewels. Het artikel is dmv van een code, die Bodali Jewels U toezend, te volgen op 

               www.tracktrace.nl. Tevens is het artikel tot €500,- verzekerd. De ontvanger tekent altijd voor ontvangst.

9.3         Bij bestellingen boven de €150,- komen de verzendkosten voor de consument te vervallen en zal Bodali Jewels deze voor haar rekening nemen.

9.4         Mochten de bestelde artikelen boven het bedrag van €500,- uitkomen kan er in overleg met U gekozen worden voor een verzekerservice

               bij het verzenden. De artikelen zijn dan bij verlies of beschadiging verzekerd tot maximaal € 5.500,- per pakket. De ontvanger tekent altijd voor

               ontvangst.

9.5         De in lid 9.2 t/m 9.4 genoemde prijzen gelden voor verzending binnen Nederland. Voor post(pakketten) naar het buitenland zal de

               verzendkosten aan U overlegd worden na het plaatsen van de bestelling. 

9.6         Bodali Jewels is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door post.nl de consument zal zelf post.nl verantwoordelijk moeten stellen.

 

Artikel 10 - Garantie 
10.1       Bodali Jewels  garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat er aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed.

10.2       Bodali Jewels garandeert deugdelijkheid en kwaliteit van de sieraden.

10.3       De garantie vervalt in ieder geval bij gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

               - normale slijtage

               - verkeerd gebruik

               - niet in achtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften die gegeven zijn door Bodali Jewels

               - reparatie, bewerking en/of verwerking door iemand anders dan Bodali Jewels.

 

Artikel 11 - Klachtenafhandeling en geschillen
11.1       Bodali Jewels streeft naar een tevreden consument. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Bodali Jewels daar graag van op de hoogte

               gebracht. Een klacht dient per email maaikebots@hotmail.com, binnen 10 dagen na ontvangst, door de consument gedaan te worden. 

11.2       Bodali Jewels reageert adequaat en binnen 14 dagen op klachten. Als er, door onvoorziene omstandigheden, een langere verwerkingstijd nodig

                is, zal de consument daar binnen 14 dagen van op de hoogte gesteld worden.

11.3       Bij klachten zal Bodali Jewels samen met de consument naar een gepaste oplossing zoeken.

11.4       Mocht er onverhoopt geen passende oplossing gevonden worden, zal dit geschil voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in

               Nederland.

11.5       Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 12- Intellectuele eigendommen

12.1       Vervaardigde of verstrekte ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende

               prestaties van of door Bodali Jewels, blijven het intellectueel eigendom van Bodali Jewels. Ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn

               gebracht.

12.2       Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken en/of goederen is, zonder toestemming van Bodali Jewels, niet toegestaan.

 

Artikel 13 - Privacy 
13.1       Bodali Jewels zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden.

13.2       Persoonsgegevens worden door Bodali Jewels alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en indien nodig het op de hoogte stellen van

               belangrijke veranderingen.

 

Artikel 14 - Disclaimer:
14.1       Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

14.2       Bodali Jewels doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

14.3       Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

 


                   KvK  60841915                                                                                                                                                                                   maaikebots@hotmail.com

               BTW  NL142227742B01                                                                                                                                                                                +31 (0)6 - 29307372